Skip to main content

Record Detail

Author Bukhtiyarova, L.M.
Title Novi ta ridkisni prisnovodni diatomovi vodorosti (Bacillariophyta) y zapovidnikakh girs"kogo Krimu
Journal Title Ukrayinskyi Botanichnyi Zhurnal
Date of Publication 1991
Volume 48
Issue 1
Page(s) 87-90
Geographical Crimea
Keywords Bacillariophyceae; diatoms; Bacillariophyta; taxonomy